Пътища на балканските зографи

Манастир „Успение Богородично”, Дивровуни

Поглед към западната стена на наоса

Mанастирът не е действащ и се намира над с. Диври в Южна Албания, в планината Дивровуни. Единствената цялостно запазена сграда е манастирската църква. Най-ранните сигурни сведения за съществуването на обителта датират от нач. на XV в.

Църквата има план на трикорабна псевдобазилика с една изявена апсида от изток и притвор, който е изписан по-късно.

Ктиторският надпис върху западната стена на наоса дава сведения за дарителите – манастирските братя, с чиито средства църквата е обновена и стенописана. Фреските са изпълнени от зографите Михаил и Константин от Грамоста. Днес мястото в надписа, където е посочена годината на изписването, е разрушено. В литературата като датировка се срещат годините 1603 и 1604. В текста се съобщава още, че храмът е посветен на Богородица, наречена „ο́ΣΤζῖΣ”, т.е. „Водица”, вероятно заради намиращият се наблизо извор, който и до днес се използва от овчарите.

Св. Евстатий Плакида

Стенописите в наоса, макар и в лошо състояние, са запазени почти изцяло. В трите части на олтара са поместени изображения, свързани с темата за Въплъщението и евхаристийната жертва. Зенита на свода в централния кораб е зает от изображенията на Божествената литургия, медальоните на Христос Вседържител, Христос Емануил и Богородица (и.-з.). В дъгите на свода е оформен регистър от сцени, в който е поместен цикъл на Великите празници, разширен с няколко епизода, свързани с Христовите смърт и възкресение. В ключовете на арките програмата на централния кораб завършва с изображенията на пишещите евангелисти. Тематично южният кораб е посветен на страстите, чудесата и деянията Христови. В ключовете на арките, по аналогия с пишещите евангелисти, са представени св. Василий Велики и св. Йоан Златоуст. В северния кораб са поместени сцени от различни цикли – Богородичен, Архангелски, две от притчите на Христос, както и епизоди, свързани със старозаветни персонажи. Тук в олтарната част са добавени и сцените Въздвижението на честния кръст и Неделя на православието.

Част от стенописите в олтара

Долните зони са заети от образите на светци в медальони и в цял ръст. На почетно място, непосредствено пред иконостаса, са разположени св. Никола (от юг) и св. Йоан Кръстител (от север), като над последния е представена и сцената на мъченичеството му.

Едновременно със стенописите в наоса е изписана и патронната ниша върху западната фасада с изображението на Богородица Одигитрия.

Мария Колушева

 

Литература

Τσάμπουρας, Θ. Τα καλλιτεχνικά εργαστήρια από την περιοχή του Γράμμου κατά τον 16ο και 17ο αιώνα. Ζωγράφοι από το Λινοτόπι, την Γράμμοστα, τη Ζέρμα και το Μπουρμπουτσικό. Θεσσαλονίκη, 2013 (διδακτορική διατριβή).

error: Content is protected !!