Пътища на балканските зографи

Кустохори, църква „Св. Атанасий”

Местоположение

Църквата „Св. Атанасий” в Кустохори, поглед от югозапад

Църквата се намира в с. Кустохори, разположено на около 15 км северозападно от гр. Верия, в Иматия, Северна Гърция.

Виж на картата

История

Няма запазени исторически сведения за паметника.

Архитектура

Църквата е малка, еднокорабна, без притвор, изградена от ломени камъни. Външните размери на постройката са 5,15 м на 3,5 м. На източната стена има апсида и малка протезисна ниша. Днес свод не е запазен, но, съдейки по отсъствието на сцени от цикъла на Великите празници по южната и северната стени, които са разрушени в горните си части, може да се предположи, че тези задължителни за стенописната украса на поствизантийските паметници композиции са били разположени върху първоначалния свод.

Стенописи

Св. Георги, църква „Св. Атанасий” в Кустохори, детайл

Частично запазените стенописи заемат два регистъра върху четирите стени на църквата. Под новата мазилка, покриваща западната фасада, също се виждат фрагменти от стенописната украса, но днес по тях може да бъде идентифициран само образът на св. Атанасий в патронната ниша.

В литературата живописта се датира по стилови и иконографски белези в последната четвърт на ХV в. (от Флора Караяни) и в началото на XVI в. (от Танасиос Папазотос). Тя не принадлежи към представителните творби на костурския художествен кръг от последната четвърт на XV в., а и в стенописните надписи са допуснати редица правописни грешки. Затова според нас живописта би трябвало да се отнесе към един по-късен етап от развитието на костурския художествен кръг, който обхваща началото на XVI в. и приключва към края на 30-те години на същия век.

В апсидата са изписани Богородица с Младенеца (в конхата) и Поклонение на жертвата със св. Йоан Златоуст и св. Атанасий Александрийски, който вероятно е включен в тази редуцирана композиция поради посвещението на храма. Трябва да се отбележи и представянето от двете страни на апсидното прозорче на Христос Жертва в дискос от север и на потир от юг. В протезисната ниша е изобразен св. Стефан, от южната страна на апсидата – неидентифициран дякон, а над апсидата фрагменти от сцената Преображение.

Южната и северната стена са заети от два регистъра, разделени от лента с орнаменти. Долните пояси включват прави светци, а горните – образи на светци в медальони на фона на флорални мотиви. От втория регистър на южната стена могат да бъдат идентифицирани изображенията в медальони на св. Пантелеймон, св. Козма и св. Дамян, а на северната само на св. Петка. Първият пояс на южната стена представя правите фигури на неизвестен архиерей, св. Атанасий Александрийски, Архангел Михаил, св. Георги Кападокийски и св. Димитър Велик войвода, като светците воини са изобразени в благородническо облекло. На северната стена преобладават фигурите на жени светици – представени са св. Марина, св. Варвара, св. Кириаки и св. Йоан Кръстител.

Икона „Св. Варвара и св. Петка”, Верия (последната четвърт на XV в.)

Св. Соломония, църква „Св. Атанасий” в Кустохори

Във високия регистър на западната стена е изписана композицията Успение Богородично, но изборът на изображенията от първия пояс е по-нетрадиционен. Вместо обичайните за това пространство фигури на Архангел Михаил и на св. Константин и св. Елена, тук са представени св. Антоний Нови (Верийски) – местен светец, и св. Соломония, майка на св. мъченици седем братя Макавеи.

Надписи

Гръцки. 

Паралели

По ред иконографски и стилови елементи – орнаментът, отделящ фриза с медальоните от ниския регистър, разполагането на правите светци под арки, изобразяването на светците воини в благородническо облекло, стенописите в „Св. Атанасий” в Кустохори принадлежат към произведенията от костурския художествен кръг от ХV–XVI в. Близки паралели на разглежданата живопис се откриват в стенописите в „Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат” в Сервия (Северна Гърция, 1497 или 1512 г. според различните четения на зле запазения надпис в протезисната ниша) и в част от изображенията в църквата „Св. Спас” при Чебренския манастир (Република Македония, 1532/1533). Иконографски и стилово живописта от Кустохори е свързана и със стенописните и иконописните паметници, дело на локалното ателие от края на XV – първите десетилетия на XVI в., което развива дейността си във Верия.

Цвета Кунева

Поклонение на жертвата, църква „Св. Спас” и църква „Св. Атанасий” в Кустохори, детайли

Литература

Παπαζώτος, Θ. Η ζωγραφική των αρχών του 16ου αιώνα στην Πιερία και Ημαθία. Μια πρώτη προσέγγιση. – In: Επιστημονικό Συνέδριο „Η Πιερία στα βυζαντινά και νεώτερα χρόνια”. Κατερίνη, 1997, 196, πιν. 21, 22.

Καραγίαννη, Φ. Ό ζωγραφικός διακοσμός του αγιου Αθανασίου Κουστοχωρίου Ημαθιάς και η σχέση του με το καστοριανό εργαστήρι. – ΔΧΑΕ, περ. Δ́, τ. ΚΔ́, 2003, 257-266.

 

Галерия

error: Content is protected !!