Пътища на балканските зографи

Църква „Св. Димитър”, Велциста (дн. Климатия)

Разрушаване вратите на ада (Пс. 23: 7-10)

Това е най-ранният паметник, запазен в селището. Църквата е издигната през 1558 г. според надпис, вграден в южната фасада. Наосът е покрит от два полуцилиндрични свода, единият от които покрива другия така че образуват кръст. Притворът има по-ниско дървено покритие.

Ктиторският надпис не е запазен. Стенописите са датирани в годините скоро след 1558 и са атрибутирани на ателието на братята Георгиос и Франгос Кондарис.

Стенописната програма е запазена почти изцяло. В зенита на сводовете са разположени изображения, съответстващи на различните части на храма. В олтара са изобразени пророци, а под тях Божествената литургия, в централната част – Христос Пантократор, а в западната са илюстрирани псалмите 148, 149, 150 („Хвалите господа”). Освен обичайните изображения, свързани с евхаристийното тайнство, в олтара са представени и няколко сцени от цикъла на Чудесата и Деянията Христови.

Притчата за добрия самарянин

В пространството под централния свод са разположени сцени на Великите празници, допълнени от няколко композиции, свързани с Христос и Богородица. В долната зона по цялото протежение на наоса протича развит цикъл на Страстите, епизоди, представящи събитията около Възкресението и след него, както и сцени от цикъла по Цветния триод. Последните завършват в олтара. Въпреки малкия си размер, композициите често съдържат множество допълнителни епизоди. Двата долни регистъра са заети от изображения на светци в медальони и в цял ръст.

Паметникът е реставриран през периода 2010-2015 г.

Мария Колушева

Литература

Σταυροπούλου- Μακρή, Α. Πρώτες ειδήσεις για τοιχογραφίες του 16ου αιώνα στον Άγιο Δημήτριο Βελτσίστας. – ΗΧ, 24, 1982, 176-182.

Stavropoulou-Makri, А. Les peintures murales de l’église de la Transfiguration à Veltsista (1568) en Epire et l’atelier des peintres Kondaris. Ιωάννινα, 1989.

Общ план на стенописите в наоса

error: Content is protected !!